Inför stämman har du kanske en briljant idé om någonting som du vill åstadkomma? Då kan du motionera ditt förslag till stämman.

Enligt föreningens stadgar måste motionen lämnas in till styrelsen senast den 1:a februari så att styrelsen hinner förbereda och komplettera med sitt svar på motionerna innan kallelsen till stämman skickas ut. Motioner som kommer in efter detta datum kan därför inte tas upp på stämman. Det är endast till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas in.

Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vad motionen avser.

Tips på hur man skriver en motion

Det är viktigt att samtliga delar nedan finns med för att motionen ska kunna behandlas.

  • Börja med en rubrik där du sammanfattar vad motionen handlar om.
  • Beskriv och motivera varför du anser att motionen behövs. Skriv bakgrundsfakta, beskriv problemet/förslaget samt varför du anser att bostadsrättsföreningen ska anta motionen.
  • Avsluta med en att-sats där du sammanfattar ditt förslag. Till exempel ”Jag föreslår att …”.
  • Avsluta med att underteckna din motion med ditt namn och ditt lägenhetsnummer.
  • Kom ihåg att skicka in din motion till styrelsen innan sista inlämningsdag som är den 1:a februari.